Ramirez Mug Shot

Mug shot of a hispanic male with dark hair